Homyel 41 Homyel'ski rayon 43 Iputs' 1 Kalinkavitski rayon 1 Mazyr 3 Mazyrski rayon 6 Rahachow 17 Rahachowski rayon 2 Rechytsa 7 Rechytski rayon 6 Svyetlahorsk 5 Svyetlahorski rayon 3 Vyetkawski rayon 1 Zhlobinski rayon 5